Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się 23 kwietnia 2023r., o godzinie 10:00

w Hubertówce koła w Pierzchnie.

 

(zawiadomienie do pobrania poniżej)

zwiadomienie walne


KALENDARZYK POLOWAŃ ZBIOROWYCH

SEZON 2022/2023

(do pobrania poniżej)


KALENDARZYK POLOWAŃ ZBIOROWYCH

SEZON 2021/2022

(do pobrania poniżej)

 

kalendarzyk.1

kalendarzyk.2


Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się 12 września 2021r., o godzinie 10:00

na strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

(zawiadomienie do pobrania poniżej)

zawiad1

zawiad2


Nowe obostrzenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Zarząd Główny PZŁ informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1871 przepisy zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Znowelizowano m.in. przepisy § 28 ust. 1 i 9, które od dnia 24 października 2020 r. mają następujące brzmienie:

 1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

 1. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Wobec przywołanych regulacji Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane. W ramach znowelizowanych przepisów Rada Ministrów podzieliła bowiem wszelkie zgromadzenia ludzkie na dwie grupy tj. na te polegające Prawu o zgromadzeniach oraz pozostałe. Limit pięciu osób uczestniczących w zgromadzeniu dotyczy jedynie zgromadzeń w rozumieniu ustawy – Prawo o zgromadzeniach, którymi polowania zbiorowe nie są. Oznacza to, że polowania zbiorowe, jako stanowiące zgromadzenia inne niż te regulowane Prawem o zgromadzeniach, są zakazane niezależnie od ilości uczestników. Polowania zbiorowe nie mieszczą się też w żadnym z wyłączeń opisanych w § 28 ust. 9 pkt 1 i 2 znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Zarząd Główny PZŁ ma przy tym pełną świadomość bardzo poważnych konsekwencji powyższych regulacji dla kół łowieckich przede wszystkim w kontekście wykonywania założeń budżetowych związanych z wypłatami odszkodowań za szkody łowieckie oraz realizacji rocznych planów łowieckich. Zarząd Główny PZŁ, gdy tylko sytuacja epidemiczna kraju ulegnie poprawie, podejmie działania zmierzające do ograniczenia zakazu przeprowadzania polowań zbiorowych.

źródło : https://www.pzlow.pl
 

KALENDARZYK POLOWAŃ ZBIOROWYCH

SEZON 2020/2021

(do pobrania poniżej)

kalendarzyk1

kalendarzyk2


 

Uwaga, ważne zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, 10 września br. zmienił obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Koniecznie zapoznajcie się z nowościami.

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782 . Znajdziecie go w poniższym linku i załączniku na dole strony:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1782/1

Zmiany dotyczą m.in. następujących kwestii:

 • polowania indywidualnego,
 • używania noktowizji i termowizji,
 • definicji polowania zbiorowego,
 • polowania na zwierzynę wsiedloną,
 • obecności psów na stanowisku myśliwego podczas polowania zbiorowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 września br., z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17–19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

źródło : https://www.pzlow.pl

KALENDARZYK POLOWAŃ ZBIOROWYCH

SEZON 2019/2020

(do pobrania poniżej)

kalendarzyk1

kalendarzyk2


Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się 9 czerwca 2019r o godzinie 10:00

w Hubertówce koła w Pierzchnie.

(zawiadomienie do pobrania poniżej)

zawiadomienie1

zawiadomienie2


Nowy statut PZŁ

(do pobrania poniżej)

Statut_PZL_z_zalacznikami1_3(1)


Zakaz noszenia broni !

Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.10.2018r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Zakaz noszenia broni – rozporządzenie


Nowe zasady selekcji – tekst ujednolicony

Naczelna Rada Łowiecka na swoim ostatnim posiedzeniu podjęła Uchwałę 50/2018 zmieniającą uchwałę 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

W załączeniu przesyłamy ujednolicone Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej oraz uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej.

zasady selekcji – tekst ujednolicony

(do pobrania poniżej)

nowe zasady selekcji-ujednolicone


KALENDARZYK POLOWAŃ ZBIOROWYCH

SEZON 2018/2019

(do pobrania poniżej)

kalendarzyk 20182019


WAŻNE. Szacowanie szkód po nowemu

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, iż począwszy od 23 sierpnia 2018 roku wprowadzone zostaną nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie.

Najistotniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

Wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach.
 1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
 2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
 3. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
 4. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
 5. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
 6. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
 7. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,
 8. koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,
 9. do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań (poniżej formularz do pobrania).

Prosimy, aby koła łowieckie merytorycznie i technicznie przygotowały się do nowych wymagań w zakresie obiegu dokumentów oraz praktycznych aspektów związanych z szacowaniem. Niezbędne również wydaje się poinformowanie przez koła łowieckie właściwych gmin o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód, począwszy od 23 sierpnia 2018 roku.

Zarząd Główny PZŁ, celem zapewnienia pomocy merytoryczno-prawnej w zakresie nowych uwarunkowań, uruchamia skrzynkę e-mail, gdzie można na bieżąco przesyłać zapytania związane z problematyką szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych szkodylowieckie@pzlow.pl

 


Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się 20 maja 2018r o godzinie 10:00

w Hubertówce koła w Pierzchnie.

(zawiadomienie do pobrania poniżej)

zawiadomienie1

zawiadomienie2

 


 

W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2018r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód jest wójt, burmistrz, prezydent miasta , właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

 

 


29 marca br. prezydent RP Andrzej Duda zakończył proces legislacyjny i podpisał ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (ustawy o lasach, ustawy o izbach rolniczych, ustawy o broni i amunicji, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów; jednocześnie uchylono ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie Prawa łowieckiego, która wprowadzała nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich)

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

(poniżej link do ustawy)

D2018000065101

 

 


Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dn. 11.08.2017r. precyzuje sposoby postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań. Zasady te winny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików.

wariant 1.
 1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
 2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika tak, aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5m, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5m. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
 3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
 4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.
wariant 2.
 1. W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat. 1;
 2. Wykaz podmiotów, o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii
 3. Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w pkt. 2 wariantu 1., czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczone są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.

 

 KALENDARZYK POLOWAŃ ZBIOROWYCH

SEZON 2017/2018

(do pobrania poniżej)

kalendarzyk1

kalendarzyk2


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE

W SPRAWIE LISTY GATUNKÓW ZWIERZĄT ŁOWNYCH

W dniu 31 lipca br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dokument wprowadza na listę gatunków łownych Szakala złocistego (Canis aureus)- z okresem polowań od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.
UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2019 roku.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIEW SPRAWIE OKREŚLENIA OKRESÓW POLOWAŃ NA ZWIERZĘTA ŁOWNE

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszenia dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019 roku co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Zmiany dotyczą:
jeleni szlachetnych:
– łanie – od 1 września do 15 stycznia
– cielęta – od 1 września do końca lutego
danieli:
– byki – od 1 września do końca lutego
– łanie – od 1 września do 15 stycznia
– cielęta – od 1 września do końca lutego
dzików:
– dziki – przez cały rok
szakali złocistych:
– od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się 23 kwietnia 2017r o godzinie 10:00

w restauracji Wenecka w Kłobucku.

 


  Kurs selekcjonerski !

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie do 20 marca 2017 r przyjmuje zgłoszenia kandydatów na kurs selekcjonerów samców zwierzyny płowej. W przypadku zgłoszenia się chętnych min. 30 osób, kurs zostanie przeprowadzony w miesiącu kwietniu o czym ZO PZŁ powiadomi zainteresowanych.

Od 2017 r kursy sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego w PZŁ odbywać się będą wyłącznie w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.

źródło : Okólnik 01/2017 – ZO PZŁ Częstochowa

 

Powołując się na art. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w zakresie odpowiedzialności za szkody w uprawach i płodach rolnych powodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 roku. Do tego czasu obowiązują przepisy, na podstawie których szacowaliśmy szkody dotychczas. Proszę zarządy kół łowieckich o rzetelne i odpowiedzialne podejście do szacowania szkód w roku 2017, a szczególnie do przestrzegania rozporządzeni a Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Treść art. 23

ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 brzmi:

Art. 23.

W ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 1082) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Do dnia 15 czerwca 2018 r. środki Funduszu Odszkodowawczego, o którym mowa w art. 50a ustawy zmienianej w art. 1, na wypłatę odszkodowań za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w

art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, objęte całoroczną ochroną, oraz na pokrycie kosztów

związanych z realizacją zadań w zakresie tych szkód będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa.”

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2

w zakresie art. 46b ust. 4 w zakresie dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5–9, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

 

źródło : Komunikat 01/2017 – ZO PZŁ Piotrków Trybunalski

 


SZKOLENIE SELEKCJONERÓW

W dniu 04 lutego 2017 roku (sobota) Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna szkolenie dla selekcjonerów zwierzyny płowej. Do egzaminu mogą przystąpić koledzy, którzy legitymują się co najmniej trzyletnim stażem w Polskim Związku Łowieckim. W dniu 04 lutego br. od godziny 8.00 do godziny 9.00 odbędzie się rejestrowanie uczestników kursu, a od godziny 9.00 rozpoczną się pierwsze zajęcia szkoleniowe. Kandydaci na selekcjonerów powinni mieć z sobą dowód osobisty oraz legitymację członka Polskiego Związku Łowieckiego.

Prosimy zarządy kół łowieckich o przekazanie tej informacji zainteresowanym członkom koła.

Informacja o szkoleniu wraz z programem została umieszczona na stronie internetowej

www.piotrkow.pzlow.pl.

 

źródło : Komunikat 01/2017 – ZO PZŁ Piotrków Trubunalski

 

 


W związku z ogólnokrajową inwentaryzacją dzików informujemy Koleżanki i Kolegów, iż w najbliższą sobotę tj. 22-10-2016r od godz. 7:00 odbędzie się liczenie dzików na obwodzie 24, zbiórka przed leśniczówką Pierzchno. Natomiast w dniu 29-10-2016r od godz. 8:00 inwentaryzacja odbędzie się na obwodzie 304, zbiórka przed leśniczówką Nowe Gajęcice.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona jednolitą metodą pędzeń próbnych we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

 


zaproszenie koło

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na uroczystość

95-lecia powstania Naszego Koła !

Uroczystość rozpocznie się w sobotę 01.10.2016r mszą świętą

o godz. 16:00 w Kościele pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej.

Następnie o godz 17:00 nastąpi oficjalne powitanie gości w

Hotelu & Restauracja Wenecka w Kłobucku

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 27.09.2016r pod nr tel 502 572 566 (Sekretarz Koła)


 

KALENDARZYK POLOWAŃ ZBIOROWYCH

SEZON 2016/2017

(do pobrania poniżej)

Warszawa, dnia 25 maja 2016 r.
Poz. 715

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:

1) na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 10 lipca 2016 r.;

2) na obszarze województwa małopolskiego oraz województwa śląskiego w okresie od dnia 20 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

 


W dniu 11 lipca br.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód.

 

Nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie szacowania szkód. Utworzony zostanie Fundusz Odszkodowawczy, który zasilony zostanie głownie ze środków zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, a także Skarbu Państwa. Z szkody wyrządzone w wyniku wykonywania polowania odpowiedzialny będzie wyłącznie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, na którym doszło do zdarzenia. Dotychczas prezentowane propozycje dotyczące naliczania składki do funduszu na podstawie powierzchni obwodów łowieckich zostały zmienione na model dużo korzystniejszy dla kół łowieckich. Kwota składki naliczana będzie od liczby zwierząt łownych planowanych do pozyskania w rocznych planach łowieckich – przy czym dotyczy ona wyłącznie łosi, jeleni, danieli, saren i dzików. Takie rozwiązanie uwzględnia zasobność kół łowieckich i w racjonalny sposób określa wkład do funduszu.: Wprowadzono zryczałtowane stawki w kwocie: za łosia- 600 zł, za jelenia – 350 zł, za daniela – 135 zł, za sarnę – 105 zł i za dzika – 85 zł. Obecnie za szkody wyrządzane przez łosie, ze względu na objęcie go moratorium odpowiadać będzie Skarb Państwa. Proponowane stawki stanowią 60% wartości uśrednionej masy tusz dla poszczególnych gatunków, dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje kwota, która zapewni kołom możliwość prawidłowego funkcjonowania. Pieniądze z funduszu pozostaną w dyspozycji ministra środowiska właściwego ds. środowiska.

Wprowadzana zmiana zdejmuje z myśliwego obligatoryjny obowiązek szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę, co nie oznacza, że nie będzie przy nich obecny. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych mają składać do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wojewody bądź wójta bądź burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Czy zdjęcie z myśliwych obligatoryjnego obowiązku szacowania szkód, będzie owocowało brakiem zainteresowania szkodami powodowanymi przez zwierzynę? Nie. Ponieważ w konsekwencji dalszych działań może zabraknąć w budżecie pieniędzy, a najprostszym sposobem ich zdobycia będzie zwiększenie stawek za planowaną zwierzynę. Nowy model szacowania szkód łowieckich powoduje, że myśliwy przestanie być sędzią we własnej sprawie, ale nadal powinniśmy być zainteresowani ograniczaniem szkód.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 4 dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5 i 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

źródło : http://www.pzlow.pl

 


SEJM PRZEGŁOSOWAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

W piątek 20 maja br. w Sejmie odbyło się trzecie czytanie nowelizacji ustawy prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Głosowało 430 posłów – za było 231, przeciw 2, wstrzymało się od głosu 197, dokument trafił do Senatu, a proces legislacyjny zakończy podpis Prezydenta RP.
Nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie szacowania szkód. Utworzony zostanie Fundusz Odszkodowawczy, który zasilony zostanie głownie ze środków zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, a także Skarbu Państwa. Z szkody wyrządzone w wyniku wykonywania polowania odpowiedzialny będzie wyłącznie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, na którym doszło do zdarzenia. Dotychczas prezentowane propozycje dotyczące naliczania składki do funduszu na podstawie powierzchni obwodów łowieckich zostały zmienione na model dużo korzystniejszy dla kół łowieckich. Kwota składki naliczana będzie od liczby zwierząt łownych planowanych do pozyskania w rocznych planach łowieckich – przy czym dotyczy ona wyłącznie łosi, jeleni, danieli, saren i dzików. Takie rozwiązanie uwzględnia zasobność kół łowieckich i w racjonalny sposób określa wkład do funduszu.: Wprowadzono zryczałtowane stawki w kwocie: za łosia- 600 zł, za jelenia – 350 zł, za daniela – 135 zł, za sarnę – 105 zł i za dzika – 85 zł. Obecnie za szkody wyrządzane przez łosie, ze względu na objęcie go moratorium odpowiadać będzie Skarb Państwa. Proponowane stawki stanowią 60% wartości uśrednionej masy tusz dla poszczególnych gatunków, dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje kwota, która zapewni kołom możliwość prawidłowego funkcjonowania. Pieniądze z funduszu pozostaną w dyspozycji ministra środowiska właściwego ds. środowiska.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 4 dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5 i 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

orka.sejm.gov.pl

Od 09-05-2016r do 20-05-2016r Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie organizuje kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania. Kandydaci kwalifikujący się do w/w kursu zostaną poinformowanie indywidualnie.

 


Od 02-04-2016r Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

(Zapisy na szkolenia będą przyjmowane przez Panią Dorotę Bułacińską pod numerem telefonu
(44) 646-43-76 lub mailem na adres zo.piotrkowtryb@pzlow.pl
)

 


ZO PZŁ w Częstochowie zamierza zorganizować kurs na selekcjonerów samców zwierzyny płowej, chętni Koledzy proszeni są o zgłaszanie się do 15 marca 2016r !

 

 


 

 

– Walne Zgromadzenie członków koła odbędzie się 23 kwietnia 2016r o godzinie 9:00

w restauracji Wenecka w Kłobucku.

 


 

– Przegląd i przystrzelenie broni na strzelnicy myśliwskiej w Lublińcu odbędzie się 30 kwietnia 2016r od godz. 13:00.

 


 

– Zapraszamy na Jubileusz 95 lecia koła Prawidłowego Łowiectwa w Częstochowie które odbędzie się 1 października 2016r w restauracji Wenecka w Kłobucku .